ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ്റുകൾ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്, കാരണം മറ്റൊരു സെക്സ് ടോയിക്കും ഇതുപോലെ ലൈംഗിക ആനന്ദം നിങ്ങൾക്കു നല്കാൻ കഴിയില്ല, ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് അനുഭവം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, വൃത്തിയാക്കാനും പെട്ടന്ന് കഴിയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതക്കു കോട്ടം വരുന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് പെട്ടന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല , 5000 അധികം തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ്റ് കമ്പനി അതിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയ യഥാർത്ഥ ഗ്രേഡ് 1 TFT സിലിക്കോണിൽ ഇത് ലെഷ്‌ലൈറ്റ് സ്ലീവ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു . ഈ കാരണത്താലാണ് ഫ്ലെഷ്‌ലൈറ്റ് മറ്റ് സെക്സ് ടോയികളിൽ നിന്ന് നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.